Reklamace a vrácení

   REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Shoda s kupní smlouvou, odpovědnost za vady

I.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy                    (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

I.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

I.3.    Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, vady způsobené nevhodným používáním i ošetřením,  neodbornou montáží, jakož i vady způsobené kupujícím po převzetí zboží. Za vadu se nepovažuje odlišný barevný odstín, ke kterému může dojít v závislosti na nastavení barev na vašem monitoru a rozdíl ve struktuře přírodních materiálů (např. kůže, dřevo, dýha), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzorech a tónech barev u látek). 

Za vadu se rovněž nepovažuje odlišná barva pěn a typ profilace u matrací vyobrazených na obrázcích oproti skutečnosti.Barva pěn ani změna profilace nemá vliv na kvalitu ,tuhost a užitné vlastnosti výrobku. Vadou dále nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerancí, které připouštějí příslušné technické normy platné na území České republiky. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vady, na které byl prodávajícím v době uzavření smlouvy upozorněn  (např. zlevněné zboží z výprodeje)  a za které dostal patřičnou slevu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

 • nenahlášením zjevných vad od převzetí zboží do 24 hodin - zboží musí být vždy zkontrolováno při vybalení, před jeho používáním (zboží, které je dodáno smontované) nebo před samotnou montáží. Smontované zboží již nelze reklamovat při zjištění vad, které byly zjevné před montáží.
 • poškozením zboží v případě vlastní přepravy
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, 
 • povětrnostní podmínky atp.)
 • neodbornou montáží, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním náležité péče o zboží - odborná montáž je nutná pro
 • správnost sestavení jednotlivých dílů a vyhnutí se poškození při neodborné manipulaci se zbožím
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami,
 • technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými na území České republiky
 • nekvalitní přípravou podkladů (nerovnost stěn a podlah) pro řádnou realizaci montáže
 • uplynutím záruční doby

 

I.4.   Pokud se jedná o zboží použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení,                                                       které mělo zboží při převzetí  kupujícím.

 

       2. Záruční doba

II.1.    Záruční doba na zboží je 24 měsíců (pokud není ve smlouvě uvedeno jinak) a počíná dnem převzetí zboží od prodávajícího.                                                   V případě nákupu na firmu (IČO/DIČ) je záruční doba 12 měsíců. 

II.2.    Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu jeho záruční opravy.

II.3.    Dojde-li na základě reklamace k výměně zboží, začne běžet záruční lhůta znovu od tohoto data, ale zákazník si musí zažádat o nový prodejní doklad,  aby mu případná další reklamace mohla být uznána.

II.4.    Při výměně je kupující po dohodě oprávněn reklamované zboží užívat až do doby výměny za zboží nové.


      3.  Uplatnění reklamace

III.1.    Při převzetí zboží je kupující povinen provést jeho kontrolu. Není-li možné provést kontrolu koupeného zboží při převzetí,     protože je zabaleno, prověří kupující zejména počet převzatých originálních jednotek, jejich stav,  druh převzatého zboží   dle označení na obalech, jejich neporušenost.V případě viditelných vad je kupující povinen tyto vady uvést na dodacím listě   (prodejním dokladu) a požadovat podepsání tohoto zápisu od prodávajícího jako podklad pro uplatnění reklamace.  Stejně tak je  kupující povinen sepsat zjištěnou vadu při převzetí zboží od přepravní služby, od které zboží přebírá. Reklamaci zřejmých (viditelných) vad zboží, které kupující mohl zjistit při jeho předání a které nebudou takto dokladovány, nebude moci prodávající uznat jako oprávněnou. Tyto vady, tj. Vady zjistitelné zevní kontrolou při dodání zboží, je kupující povinen reklamovat ihned po převzetí zboží. Jako oprávněná  nebude uznána ani reklamace spočívající v poškození zboží, pokud kupující na dodacím listě (prodejním dokladu) neuvedl žádné  poškození obalu a k poškození zboží by bez poškození obalu nemohlo dojít.

III.2.    Kontrolu zboží, které bylo při převzetí zabaleno, je kupující povinen provést ihned po jeho vybalení. Práva z odpovědnosti   za vady zjištěné při této kontrole je povinen uplatnit bez zbytečného odkladu a je povinen prokázat, že tyto vady mělo zboží již při dodání.

III.3.    Pokud kupující po rozbalení zboží zjistí jeho poškození, je povinen uchovat a při reklamaci předložit obal zboží. Pokud tak neučiní a při předání   zboží neuvedl žádné poškození obalu a k poškození zboží by bez poškození obalu nemohlo dojít (odstavec III.1.), nebude jeho reklamace uznána.

III.4.    Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba je kupující povinen reklamovat bez zbytečného  odkladu po jejich zjištění.

III.5.    Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující prodávajícího, u kterého reklamované zboží koupil. Při reklamaci je kupující povinen  předložit smlouvu, prodejku, fakturu, dodací list, doklad o zaplacení. Byl-li vystaven záruční list, je kupující povinen ho při reklamaci předložit.
Podle povahy zboží připojí kupující k reklamaci další vhodné podklady pro posouzení reklamace, např. fotodokumentaci. Při reklamaci  sepíše prodávající s kupujícím protokol o reklamaci.

III.6.    Pokud kupující nereklamuje osobně, zašle reklamaci prodávajícímu doporučeně spolu s údaji a doklady podle  odstavce III.5. na adresu   prodejny firmy , kde zboží zakoupil, popř. může  zaslat podklady emailem.

III.7.    Lhůta reklamace začíná okamžikem, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, které musí být dle hygienických standardů.

III.8.    Reklamaci lze uplatnit buď písemnou formou a to na e-mailovou adresu info@vysokepostele.cz popř. maws@maws.cz nebo osobně na podnikové prodejně MAWS-PV s.r.o., Dolní 4, 796 01 Prostějov.

III.9.     Reklamaci nelze uplatnit v případě nákupu na firmu -  IČO/DIČ

Reklamace podaná prostřednictvím sociálních sítí nelze akceptovat, jelikož tyto sítě nám spravují externí pracovníci.

     

       4. Vyřizování reklamace

IV.1.    Reklamace vyřizujeme dle platných právních předpisů (zákon č.: 634/1992 o ochraně spotřebitele v platném znění a zákon č. 89/2012 Sb.  Občanský zákoník v platném znění).

IV.2.    U zboží dodáváno zahraničními dodavateli může být mezi prodávajícím a kupujícím sjednán dodatek k reklamačnímu protokolu o prodlouženém  termínu vyřízení reklamace dle dohody prodávajícího a kupujícího, který je stvrzen podpisem kupujícího.

IV.3.    Na výzvu prodávajícího je kupující povinen poskytnout součinnost nezbytnou k vyřízení reklamace. Zboží předávané k reklamaci musí   být dle hygienických standardů a zabalené tak, aby při manipulaci s ním nemohlo dojít k jeho poškození.

IV.4.    V případě vad spočívajících v tom, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), prodávající  bezplatně  a bez zbytečného odkladu uvede zboží do stavu odpovídající kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou  slevu z ceny, příp. od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou  sám způsobil.

IV.5.    U vad reklamovaných v záruční době, které lze odstranit, má kupující právo, aby vada byla opravou bezplatně odstraněna.   Výměna zboží (případně jeho součástí) je možná pouze tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

IV.6.    U vad reklamovaných v záruční době, které
    a)    nelze odstranit
    b)    brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady
má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné,  ale jestliže však kupující nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě (tzn. že stejná vada se vyskytla i po druhé opravě) nebo pro větší  počet vad (tzn. že zboží má v době uplatnění reklamace současné alespoň tři odstranitelné vady) zboží řádně užívat. 

IV.7.    U vad, které nelze odstranit, ale které nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo žádat přiměřenou slevu z ceny.

IV.8.    Pro vadu součásti dodaného zboží, dílu, jednotlivého komponentu apod. nelze reklamovat celou dodávku zboží. Kupující má pouze právo na opravu,     popř. výměnu vadné součásti, dílu nebo komponentu.

IV.9.    Rozhodnutí o reklamaci zdělí prodávající kupujícímu a dohodne s ním konkrétní postup vyřízení reklamace.

IV.10.    Pokud ze strany kupujícího došlo k neoprávněné reklamaci, např. Nepravdivě uvedl vadu nebo její příčinu, je povinen prodávajícímu uhradit  veškeré náklady vzniklé s vyřizováním této reklamace.


       5.  Zasílaní reklamovaného zboží

V.1.     Prodávající nese zodpovědnost za zboží zaslané ze skladu k zákazníkovi. Případné poškození při dopravě se řeší následně  s přepravní společností, kdy zákazník je povinen dodat všechny potřebné dokumenty k prošetření reklamace. Těmi jsou např. fotografie  obalu, štítků na obalu, samotného zboží v detailu i celková fotografie, aj. dle žádosti přepravní služby.

V.2.     Kupující je povinen, v případě, že reklamované zboží zasílá zpět prodejci, zabalit zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození.  V případě, že je zboží zasíláno již jako poškozené, tak že nedojde k většímu poškození, než při reklamaci. Kupující je povinen seznámit  se s obchodními podmínkami přepravce, kterým posílá zpět reklamované zboží, tedy i s návodem, jak zboží zabalit, aby k poškození nedošlo.

6. Odstoupení do 14 dnů: 

6.1  Kupující spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, nejedná-li se o případ uvedený v ustanovení § 1837 OZ. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Smlouvy odstupuje.

6.2  Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ust. § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, které bylo upraveno podle požadavku Kupujícího nebo pro jeho osobu.

6.3  V případě, že má Kupující zájem odstoupit od Smlouvy, informuje o této skutečnosti písemně Prodávajícího, přičemž za písemnou formu se považuje též zaslání odstoupení prostřednictvím e-mailové korespondence. Kupující uvede v odstoupení od Smlouvy číslo Smlouvy, od které hodlá odstoupit, a číslo bankovního účtu, na který má být převedena Prodávajícím předem uhrazená cena.

6.4  Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využít k odstoupení od Smlouvy níže poskytnutý  formulář  Prodávajícím, který je přílohou těchto VOP. Odstoupení od Smlouvy zašle Kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto VOP. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí tohoto formuláře.

6.5  Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.

 6.6  Kupující nese při odstoupení od Smlouvy přímé náklady spojené s vrácením zboží v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) OZ. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastností zboží, včetně jeho funkčnosti. Zboží je povinen Kupující vrátit v původním obalu, není-li to možné, pak čisté a bez opotřebení nebo poškození Prodávajícímu, a to se všemi součástmi a příslušenstvím.  Kupující vrátí zboží na adresu: MAWS- PV s.r.o.  Zátiší 502, 798 21 Bedihošť 

6.7  Pokud zboží vrácené Kupujícím není kompletní nebo nese známky používání či poškození, je možné vrácenou částku ponížit o částku nutnou pro uvedení zboží zpět do původního stavu.

6.8  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny zboží.

5.9  V případě, kdy bylo součástí Smlouvy také poskytnutí služeb, jejichž plnění již začalo, pak bude Kupujícímu vrácena poměrná část uhrazené ceny.

6.10  Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva ohledně takového daru uzavřena mezi Smluvními stranami s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.

6.11  Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že si Kupující objednané zboží nepřeve

        7.  Souhlas s reklamačním řádem

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující nákupem, popř. objednatel objednávkou na internetovém obchodu firmy MAWS-PV s.r.o

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: MAWS - PV  s.r.o., Zátiší 502 , 798 21  Bedihošť

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy ze dne ( zde uveďte datum uzavření smlouvy ) na koupi zboží (zde uveďte název zakoupeného zboží, a uveďte  číslo objednávky)

Kupní cenu a případně další plnění požaduji uhradit na bankovní účet č. (zde doplňte číslo účtu na který má dojít k vrácení finančního plnění pro případ této možnosti)

(Zde uveďte své jméno, příjmení a svou adresu)

(Zde doplňte datum a místo soupisu oznámení o odstoupení smlouvy a svůj podpis)


V případě nákupu na IČO nelze uplatnit právo odstoupení od smlouvy.